Tvrtka NI-AL d.o.o. osnovana je 1999. godine i najstarija je geodetska tvrtka u Velikoj Gorici.

O Nama

Tvrtka NI-AL d.o.o. osnovana je 1999. godine i najstarija je geodetska tvrtka u Velikoj Gorici. Posjeduje ovlaštenje Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Opširnije
U gotovo 20 godina poslovanja tvrtka je stekla velik broj poslovnih suradnika u privatnom i javnom sektoru surađujući na raznim projektima.

Reference

U gotovo 20 godina poslovanja tvrtka je stekla velik broj poslovnih suradnika u privatnom i javnom sektoru surađujući na raznim projektima.

Opširnije

Usluge

Tvrtka vrši geodetsko-katastarske usluge upisa zgrada u katastar i zemljišnu knjigu, parcelacija, usklađenja, legalizacija, iskolčenja, stručnog nadzora, izrade geodetskih projekata, geodetskih podloga, elaborata vodova i svih ostalih geodetskih usluga koje vam mogu trebati.

Upis zgrade je postupak kojim se evidentira položaj i površina zgrade u katastru i zemljišnoj knjizi.

Upis zgrade u katastar i zemljišnu knjigu

Upis zgrade je postupak kojim se evidentira položaj i površina zgrade u katastru i zemljišnoj knjizi.

Opširnije
Parcelacija je pravno tehnička radnja kojom se mijenja oblik, veličina i broj katastarske čestice u katastru i zemljišnoj knjizi.

Parcelacija

Parcelacija je pravno tehnička radnja kojom se mijenja oblik, veličina i broj katastarske čestice u katastru i zemljišnoj knjizi.

Opširnije
Usklađenje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podaci o katastarskim česticama u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Usklađenje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podaci o katastarskim česticama u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Opširnije
Legalizacija je postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Legalizacija

Legalizacija je postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Opširnije
Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta, a njime se usklađuje stanje u katastru i zemljišnoj knjizi, formira građevna čestica, te se evidentiraju građevine koje su predmet idejnog ili glavnog projekta.

Geodetski projekt

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta, a njime se usklađuje stanje u katastru i zemljišnoj knjizi, formira građevna čestica, te se evidentiraju građevine koje su predmet idejnog ili glavnog projekta.

Opširnije
Geodetska podloga izrađuje se za građevine i zahvate u prostoru za koje se ne izrađuje geodetski projekt, a izrađuje se uklopom katastarskog plana na ortofoto kartu.

Geodetska podloga

Geodetska podloga izrađuje se za građevine i zahvate u prostoru za koje se ne izrađuje geodetski projekt, a izrađuje se uklopom katastarskog plana na ortofoto kartu.

Opširnije
Elaboratom vodova evidentiraju se podaci o vodovima i pripadajućim objektima
elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Elaborat vodova

Elaboratom vodova evidentiraju se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Opširnije
Iskolčenje je prenošenje na teren projektirane zgrade ili granice katastarske čestice, odnosno obilježavanje na terenu i stabiliziranje s potrebnom točnošću niza točaka koje označuju osi i oblik projektirane zgrade ili granice katastarske čestice.

Iskolčenje

Iskolčenje je prenošenje na teren projektirane zgrade ili granice katastarske čestice, odnosno obilježavanje na terenu i stabiliziranje s potrebnom točnošću niza točaka koje označuju osi i oblik projektirane zgrade ili granice katastarske čestice.

Opširnije
Stručni nadzor u gradnji neophodan je kako bi se gradnja izvodila u skladu sa izdanim rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom.

Poslovi stručnog nadzora

Stručni nadzor u gradnji neophodan je kako bi se gradnja izvodila u skladu sa izdanim rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom.

Opširnije
Izrada geodetskih elaborata snimke izvedenog stanja nerazvrstanih i javnih cesta, geodetskih elaborata izvlaštenja, geodetskih situacijskih nacrta stvarnog stanja, elaborata etažiranja, identifikacija katastarskih čestica.

Ostale geodetske usluge

Izrada geodetskih elaborata snimke izvedenog stanja nerazvrstanih i javnih cesta, geodetskih elaborata izvlaštenja, geodetskih situacijskih nacrta stvarnog stanja, elaborata etažiranja, identifikacija katastarskih čestica.

Opširnije