UPIS ZGRADE U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

Upis zgrade je postupak kojim se evidentira položaj i površina zgrade u katastru i zemljišnoj knjizi.

Upis zgrade je postupak kojim se evidentira položaj i površina zgrade u katastru i zemljišnoj knjizi. Evidentiranje se vrši na temelju pravomoćnog akta za građenje i geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije.

Aktom temeljem kojeg su se mogle graditi građevine smatraju se:
- uporabna dozvola za koju se izdaje građevinska dozvola odnosno potvrda glavnog projekta
- završno izvješće nadzornog inženjera ili potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje je izdano rješenje o uvjetima građenja
- uvjerenje za uporabu
- pravomoćna građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. godine s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
- dozvola za uporabu i rješenje o promjeni namjene
- rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja
- uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada koja se evidentira evidentirana u dokumentaciji katastarskog ureda ili Središnjeg ureda prije 15. veljače 1968. godine
- uvjerenje upravnog tijela da je zgrada koja se evidentira izgrađena prije 15. veljače 1968. godine

Nakon izrade geodetskog elaborata ovlašteni inženjer geodezije predaje elaborat u nadležni katastarski ured koji je dužan elaborat pregledati u roku od 30 dana. Ukoliko je elaborat izrađen u skladu s propisima nadležni katastarski ured izdaje potvrdu elaborata te promjene predložene geodetskim elaboratom provodi u pisanom i tehničkom dijelu katastarskog operata. Navedene promjene zemljišnoknjižni sud provodi u zemljišnoj knjizi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru.

Prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16) nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, svaku promjenu na nekret¬ninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina. Nositelj prava na nekretninama dužan je uz prijavu priložiti geodetski elaborat koji je izradio ovlašteni inženjer geodezije. Za neprijavljivanje promjena na nekretnini u propisanom roku zakon propisuje novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna za fizičku osobu koja je nositelj prava na nekretnini.

Za izradu geodetskog elaborata potrebni su sljedeći dokumenti:
- kopija katastarskog plana
- posjedovni list
- vlasnički list
- pravomoćni akt za građenje