PARCELACIJA

Parcelacija je pravno tehnička radnja kojom se mijenja oblik, veličina i broj katastarske čestice u katastru i zemljišnoj knjizi.

Parcelacija (lat. parcellalio) je pravno tehnička radnja koja se sastoji od utvrđivanja promjena oblika čestica zemljišta na terenu, izrade elaborata o parcelaciji zemljišta i provođenja promjena podataka o zemljištu u evidencijama o zemljištu. Parcelacija katastarskih čestica vrši se na temelju parcelacijskog elaborata kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije. Parcelacijski elaborati mogu biti izrađenio u svrhu diobe ili spajanja katastarskih čestica, i provedbe dokumenata akata prostornog uređenja.

Za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja parcelacijski elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja. Takav parcelacijski elaborat obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s dokumentima odnosno aktima prostornog uređenja.

Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi u skladu s:
- lokacijskom dozvolom
- rješenjem o utvrđivanju građevne čestice
- građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina
- detaljnim planom prostornog uređenja
- rješenjem o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
- sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta
Parcelacija izgrađenog građevinskog zemljišta provodi se i u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada.

Za zemljišta koja su izvan granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska izrađuje se parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica. Ovaj parcelacijski elaborat obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje da se njime parcelira zemljište koje je izvan granica građevinskog područja i to zemljište koje nije građevinsko.

Parcelacija katastarskih čestica, osim na temelju parcelacijskog elaborata može se provoditi i u sklopu geodetskog projekta. Ukoliko do diobe ili spajanja katastarskih čestica dolazi radi usklađenja zemljišne knjige i katastra, nije potrebno ishoditi potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Nakon izrade parcelacijskog elaborata ovlašteni inženjer geodezije predaje elaborat u nadležni katastarski ured koji je dužan elaborat pregledati u roku od 30 dana. Ukoliko je elaborat izrađen u skladu s propisima, nadležni katastarski ured izdaje potvrdu elaborata te promjene predložene parcelacijskim elaboratom provodi u pisanom i tehničkom dijelu katastarskog operata. Navedene promjene zemljišnoknjižni sud provodi u zemljišnoj knjizi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru.

Za izradu parcelacijskog elaborata potrebni su sljedeći dokumenti:
- kopija katastarskog plana
- posjedovni list
- vlasnički list
- potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje