USKLAĐENJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Usklađenje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podaci o katastarskim česticama u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige je postupak kojim se usklađuju podaci o katastarskim česticama u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. U Republici Hrvatskoj postoje katastarske općine u kojima se katastarske čestice u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi razlikuju u svojoj površini, obliku i broju. Takvo stanje je nasljeđe prošlosti u kojoj su se promjene na katastarskim četicama znale provoditi samo u katastru, no ne i u zemljišnoj knjizi kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Za postupak usklađenja nužna je identifikacija katastarske čestice na katastarskom planu u katastru i zemljišnoj knjizi.

Ukoliko postoji katastarska čestica u katastarskom operatu koja se u svom obliku i površini uživa na terenu, no kao takva ne postoji u zemljišnoj knjizi, usklađenje katastra i zemljišne knjige vrši se na temelju geodetskog elaborata za provedbu u zemljišnoj knjizi kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije.

Ukoliko postoji katastarska čestica u zemljišnoj koja se u svom obliku i površini uživa na terenu, no kao takva ne postoji u katastarskom operatu, usklađenje katastra i zemljišne knjige vrši se na temelju geodetskog elaborata za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije.

Nakon izrade geodetskog elaborata ovlašteni inženjer geodezije predaje elaborat u nadležni katastarski ured koji je dužan elaborat pregledati u roku od 30 dana. Ukoliko je elaborat izrađen u skladu s propisima nadležni katastarski ured izdaje potvrdu elaborata te promjene predložene geodetskim elaboratom provodi u pisanom i tehničkom dijelu katastarskog operata. Navedene promjene zemljišnoknjižni sud provodi u zemljišnoj knjizi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru.