GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog ili glavnog projekta, a njime se usklađuje stanje u katastru i zemljišnoj knjizi, formira građevna čestica, te se evidentiraju građevine koje su predmet idejnog ili glavnog projekta.

Geodetski projekt je skup javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o izvedenim geodetskim poslovima. Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, ili kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta su:
- naslovna stranica geodetskog projekta
- ulazni podaci
- geodetski situacijski nacrt
- geodetska situacija građevine
- popis koordinata
- prijavni listovi i kopije katastarskog plana za formiranje građevne čestice
- prijavni listovi i kopije katastarskog plana za evidentiranje građevine
- izvješća u okviru izrade geodetskog projekta

Geodetski situacijski nacrt izrađuje se na način da se na njemu prikazuju položajni i visinski podaci o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru (npr. zgrade i druge građevine, vodovi i njima pripadajući objekti, prometna infrastruktura, vegetacija, vode i s njima povezani objekti, reljef i sl.).

Na geodetskoj situaciji građevine prikazuje se oblik građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom i susjednih katastarskih čestica koje neposredno graniče s građevnom česticom koja je predmet geodetskog projekta, te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Prijavni list za katastar izrađuje se na obrascu u kojem se prikazuje stanje podataka u posjedovnom listu prije izrade geodetskog projekta i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe geodetskog projekta. Na kopiji katastarskog plana za katastar prikazuje se stanje katastarskog plana koje prethodi provedbi geodetskog projekta i predloženo njegovo novo stanje.

Prijavni list za zemljišnu knjigu izrađuje se na obrascu u kojem se prikazuje stanje katastarskih podataka u zemljišnoknjižnom ulošku prije izrade geodetskog projekta i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe geodetskog projekta. Na kopiji katastarskog plana za zemljišnu knjigu prikazuje se stanje katastarskog plana na temelju kojeg se vodi zemljišna knjiga koje prethodi provedbi elaborata i predloženo njegovo novo stanje. U katastarskim općinama u kojima se zemljišne knjige temelje na katastarskom planu koji se u katastarskom uredu više ne vodi kao službeni dio katastarskog operata, kopija katastarskog plana izrađuje se prema stanju podataka katastarskog plana na kojem se temelje zemljišne knjige.

Geodetski projekt pregledava se i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole. Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog projekta podnosi ovlašteni inženjer geodezije koji ga je i izradio. Katastarski ured je dužan u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog projekta isti pregledati i potvrditi, odnosno dati pisane primjedbe na njega i zaključkom odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

Promjene u katastarskom operatu u pogledu broja, položaja, oblika, načina uporabe i površine katastarskih čestica te položaja, oblika i načina uporabe zgrada provode se po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti. Promjene u katastarskom operatu u svrhu formiranja građevne čestice provode se na temelju zahtjeva kojem se prilaže izvršna lokacijska ili građevinska dozvola.

Promjene u katastarskom operatu u pogledu položaja, oblika i načina uporabe zgrada provode se po službenoj dužnosti na temelju geodetskog projekta i izvršnog rješenja katastarskog ureda donesenog u upravnom postupku nakon što katastarski ured zaprimi od tijela za graditeljstvo izvršnu uporabnu dozvolu.