GEODETSKA PODLOGA

Geodetska podloga izrađuje se za građevine i zahvate u prostoru za koje se ne izrađuje geodetski projekt, a izrađuje se uklopom katastarskog plana na ortofoto kartu.

Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru izrađuje se za:
- cjevovode i kabele različitih namjena
- žičare i slične građevine
- dalekovode i vjetroparkove
- nove vojne lokacije i vojne građevine
- golf igrališta, kampove, luke i slične građevine za koje se u lokacijskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata određuju se građevne čestice za pojedinačne zgrade, a po potrebi i za druge građevine

Geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru izrađuje se uklopom katastarskog plana na ortofoto kartu pomoću identičnih točaka. Na podlozi se prikazuje položaj građevina ili zahvata u prostoru koji je određen koordinatama lomnih točaka. Uz geodetsku podlogu prilaže se popis koordinata, popis vlasnika nekretnina i tehničko izvješće.

Nakon izrade geodetske podloge ovlašteni inženjer geodezije predaje elaborat u nadležni katastarski ured koji je dužan elaborat pregledati u roku od 15 dana. Ukoliko je podloga izrađena u skladu s propisima nadležni katastarski ured izdaje potvrdu geodetske podloge.