ELABORAT VODOVA

Elaboratom vodova evidentiraju se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Evidentiranje podataka o vodovima u katastru vodova vrši se na temelju elaborata vodova kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije. U katastru vodova vode se podaci o vodovim i njima pripadajućim objektima:
- elektroenergetske mreže
- telekomunikacijske mreže
- vodovodne mreže
- kanalizacijske mreže
- toplovodne mreže
- plinovodne mreže
- naftovodne mreže

Geodetska izmjera izgrađenih vodova vrši se pri otvorenom rovu ili otkrivanjem pomoću tragača ili otkopavanjem. Izmjera obuhvaća izmjeru položaja i visina lomnih točaka vodova, izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo, izmjeru pripadajućih objekata, te prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Nakon izrade elaborata vodova ovlašteni inženjer geodezije predaje elaborat u nadležni katastarski ured koji je dužan elaborat pregledati u roku od 30 dana. Ukoliko je elaborat izrađen u skladu s propisima nadležni katastarski ured izdaje potvrdu elaborata. Katastar vodova zadržava primjerak elaborata vodova za zbirku elaborata vodova i jedan primjerak elaborata za upravitelja voda te ga zajedno sa obavijesti o pregledanom i potvrđenom elaboratu, dostavlja upravitelju voda.