ISKOLČENJE

Iskolčenje je prenošenje na teren projektirane zgrade ili granice katastarske čestice, odnosno obilježavanje na terenu i stabiliziranje s potrebnom točnošću niza točaka koje označuju osi i oblik projektirane zgrade ili granice katastarske čestice.

Iskolčenje je prenošenje na teren projektirane zgrade, tj. obilježavanje na terenu i stabiliziranje s potrebnom točnošću niza točaka koje označuju osi i oblik projektirane zgrade prema položaju i dimenzijama što ih daje projekt.

Osim iskolčenja zgrade ili neke druge građevine na terenu izrađuje se i elaborat iskolčenja koji je investitor dužan imati do početka gradnje odnosno do prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji. Za izradu elaborata iskolčenja neophodan je pravomoćan akt na temelju kojega se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta) i glavni (arhitektonski) projekt.

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu uz prisutnost naručitelja i vlasnika susjednih čestica obilježavaju lomne točke granica čestice temeljem katastarskih podataka (skice izmjere, popisa koordinata, katastarskih planova…).