Poslovi stručnog nadzora

Stručni nadzor u gradnji neophodan je kako bi se gradnja izvodila u skladu sa izdanim rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom.

Stručni nadzor u gradnji neophodan je kako bi se gradnja izvodila u skladu sa izdanim rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom. Geodetskim nadzorom se utvrđuje da li se radovi na terenu izvode prema danom projektu u visinskom i položajnom smislu.

Za potrebe izrade izjave, a ovisno o vrsti građevine, ovlašteni inženjer geodezije započinje prikupljati podatke u fazi izvođenja građevinskih radova za građevine (npr. podzemne građevine čije se osnovne lomne točke ne vide po završetku građenja, podzemne infrastrukturne građevine, zgrade koje imaju svoje dijelove koji se zatrpavaju i sl.) na način da se položajno i visinski snime sve karakteristične točke, ali i druge potrebne točke, linije i oznake. Za potrebe izrade izjave, a ovisno o vrsti građevine, ovlašteni inženjer geodezije nakon dovršetka gradnje građevine prikuplja i podatke o izvedenom stanju građevine na način da se položajno snime sve točke građevine prema nacrtu iskolčenja, glavne linije građevine te da se položajno i visinski snime poprečni profili građevine, glavne točke pojedinih vodova i sl. Na osnovu prikupljenih podataka i obavljenih mjerenja izrađuje se i analiza izvedene građevine u pogledu položajnog i vertikalnog odstupanja izvedene građevine u odnosu na projekt.

Nakon završenih građevinskih radova ovlašteni inženjer daje izjavu da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt ili izjavu da je građevina smještena na građevnoj četici u skladu s elaboratom iskolčenja ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt. Izjava ovlaštenog inženjera geodezije nužna je za ishođenje uporabne dozvole te se kao takva prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.